Archive for the ‘3. Kinh Thánh & Khoa Học’ Category

Kinh Thánh có phải thật là lời Đức Chúa Trời?

Posted by: daugachnoi on Tháng Một 8, 2008

Ngôi sao Bết-lê-hem

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Một 20, 2007

Tạo vật kỳ dịu của Thượng Đế: Lỗ tai người

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Một 6, 2007

Tạo vật kỳ dịu của Thượng Đế: Con thằn lằn

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười Một 6, 2007

Sinh học phân tử bác bỏ tiến hoá (Phần 2)

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười 27, 2007

Sinh học phân tử bác bỏ tiến hoá (Phần 1)

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười 27, 2007

Chứng thực đường hầm trong Kinh Thánh

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười 18, 2007

‘Bão’ châu chấu trong Kinh Thánh là có thật

Posted by: daugachnoi on Tháng Mười 16, 2007