Đăng bởi: daugachnoi | Tháng Một 5, 2008

Năm mới – Nói chuyện mới

Chào năm 2008. Mọi người đang bắt đầu một năm với nhiều điều mới. Có những chuyện mới nhưng xem ra vô cùng quen thuộc nên đôi khi không được nhắc đến.

mai-anh-dao.jpg

Dấu Gạch nối xin được tổng hợp những điều mới mà bất kỳ một cơ đốc nhân nào cũng có, nhưng đôi khi chúng ta không nhớ, không thấy nó quí giá vì nghĩ rằng đó là những điều chúng ta “đương nhiên có”. Sự thật là rất nhiều người Việt Nam đang cần những điều mới dưới đây hơn là xe mới, điện thoại mới hay bất kỳ thứ gì mới khác:

Một địa vị mới

Giăng 1:21 cho biết khi chúng ta ta nhận Chúa Giê-xu thì “Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời”. Thật tuyệt vời, từ con cái của sự hư mất, của thế gian, chúng ta được làm con Thiên Chúa, Đấng mà trước đây chúng ta chỉ biết sợ khi nhắc đến Danh Ngài mà thôi. Trong ý niệm đơn sơ của con người về Đức Chúa Trời, người ta thường nhắc đến “trời hành, trời phạt, trời trả báo…”, thế mà hôm nay được làm con của Ngài, được gọi Ngài là Cha, được thưa chuyện với Ngài bất cứ lúc nào và được Ngài dạy dỗ, tâm tình với mình cách nhân từ qua Lời Kinh Thánh. Địa vị đã đổi thay, địa vị mới, địa vị con Đức Chúa Trời. 

Hãy sống trong tinh thần đó để không quên địa vị mới cao quý của mình.

Một tác phẩm mới

Khi chúng ta được làm con Đức Chúa Trời, chúng ta được Chúa sanh lại một lần thứ hai, không phải bởi “khí huyết hay bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy”. Qua việc tái sinh, Cơ Đốc nhân có thể được gọi là một tác phẩm mới của Đức Chúa Trời. Tác phẩm mới nầy không phải do cố gắng hay công đức của con người nhưng do Thánh Linh. Tin Lành Giăng 3:5 chép: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Trời đã dựng chúng ta hai lần, một lần trong sự sáng tạo và một lần khi chúng ta được tái sanh. Tội lỗi đã làm cho con người cũ của chúng ta trở nên ô uế, nhưng huyết Chúa Giê-xu đã tái tạo chúng ta trở nên con người mới, một tác phẩm mới thánh khiết.

Hãy sống với ý thức mình là một tác phẩm mới của Đức Chúa Trời.

Một đời sống mới

Kinh Thánh khẳng định: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”. Khi chúng ta trở nên một tác phẩm mới của Đức Chúa Trời thì cuộc sống mới bắt đầu hình thành trong chính chúng ta. Đây là điều Đức Chúa Trời làm, Ngài tái tạo con người chúng ta để có thể tương giao với Ngài và cuộc sống chúng ta tiếp tục đổi mới cho đến ngày được gặp Ngài, được giống như Ngài và phù hợp với thiên đàng vinh hiển.

Một đời sống mới là một đời sống cứ đổi mới không ngừng như Thánh Kinh Cô-lô-se 3:10 cho biết: “Người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” Đang đổi ra mới có nghĩa là mỗi ngày mỗi được đổi mới để ngày cuối cùng đạt được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

Vậy, hãy sống để ngày hôm nay mới hơn ngày hôm qua.

Một giao ước mới

Trong tiệc thánh đầu tiên, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…” (Lu-ca 22:20; ICô-rinh-tô 11:25). Giao ước cũ trên núi Si-na-i đã được ký kết trong huyết con sinh tế (Xuất 24:3-8 ). Giao ước mới hoàn tất và kiện toàn giao ước cũ đã được ký kết trên thập tự giá nhờ huyết Chúa Giê-xu, là sinh tế hoàn hảo, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm hoàn hảo và là Đấng Trung Bảo của giao ước mới. Sự tha thứ tội lỗi do các tiên tri loan báo đã được thực hiện trong của tế lễ hy sinh của Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 8:1 – 10:18 ).

Huyết của giao ước mới được ban trong Thánh lễ Tiệc Thánh mỗi Chúa nhật đầu tháng, nhưng nước nho trong Tiệc Thánh chỉ là hình ảnh của sự thụ hưởng trước của nước nho mới mà chúng ta sẽ uống cùng Chúa trong nước Cha trên trời (Ma-thi-ơ 26:29).

Hãy nhớ chúng ta đang sống trong giao ước mới.

Một sự dạy dỗ mới

Ngay từ khi Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng, dân chúng đã phải ngạc nhiên về sự mới mẻ trong lời giảng dạy của Ngài (Mác 1:27). Ngày nay Cơ Đốc nhân nhận được một sự dạy dỗ hoàn toàn mới, khác hẳn với sự dạy dỗ mà chúng ta học được qua giáo dục ở học đường, ở xã hội. Nền luân lý đạo đức của con người do con người đặt ra, còn chân lý của Chúa do Đức Chúa Trời đặt ra. Con người vốn tội lỗi lại đề ra tiêu chuẩn đạo đức cho con người thì thật là vô lý, chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng vượt khỏi con người mới có được những tiêu chuẩn khách quan, toàn vẹn. Cám ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những sự dạy dỗ mới trong Lời Ngài.

Hãy thường xuyên đọc Lời Ngài, học Lời Ngài, nghe giảng về Lời Ngài, đọc sách về Lời Ngài… để cuộc sống luôn được đổi mới.

Niềm hy vọng mới

Chúa Giê-xu hứa: “Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:2, 3). Cơ Đốc nhân sống trong niềm hy vọng đó với niềm tin chắc Chúa sẽ tái lâm bất kỳ lúc nào. Chính vì sống với niềm hy vọng như vậy, nên cuộc đời của con cái Chúa tuy đang sống trên đất, nhưng lòng luôn hướng về trên trời cao, cuộc sống hướng thượng, coi cuộc sống trên đất như “người ở trọ, khách đi đường”, vì thế không bon chen, không chạy theo danh lợi quyền, không tìm của báu ở dưới đất, không thâu trữ cho mình. Qua Cơ Đốc nhân, công cuộc đổi mới được lan toả khắp nơi

Cơ Đốc nhân không sống cho riêng mình, mà sống cho Chúa và cho người. Chúa cứu chúng ta để qua chúng ta, công trình cứu chuộc của Chúa được lan toả khắp nơi. Trước khi về trời, Chúa đã phán dặn: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8 ). Chúa làm thành ý định của Ngài qua chúng ta là những kẻ được cứu và được đổi mới trước.

Hãy bắt đầu một năm mới với những điều mới Chúa ban cho ta. Hãy làm mới Việt Nam bằng Tin Lành.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: